Rör- och kabelgrav

Rör- och kabelgrav

Rör- och kabelgravar sprängs normalt för att lägga avloppsrör, kabelrör, fjärrvärme eller kommunikationskablar. Dessa installationer sker i regel i stadsmiljö, ofta nära hus, vägar, transformatorstationer eller liknande konstruktioner.

Genom att använda Royex patronen kan risken för stenkast, vibrationer och buller minskas. P2 klassningen innebär att kostnader för spårbarhet helt kan undvikas och 1.4S klassningen samt begärlighetsklass B/C gör frakter och förvaring betydligt enklare än för konventionella spräng- och tändämnen.

I videon till höger visas resultatet av en stort  dike som sprängts med Royex. Som framgår gjordes sprängningen i ett tätbebyggt område, bara centimeter från ett tegelhus.

Stenspräckning nära hus

sprängning inom tättbebyggt område

Royex är idealisk för sprängning i tättbebyggt område i närheten av hus, simbassänger, elektriska installationer, vägar etc. Systemet möjliggör en ökad kontroll av markvibrationer och stenkast. Eftersom Royex systemet erbjuder ett stort antal diametrar, längder och laddvikter, är det möjligt att välja rätt patron för alla typer av bergtyper och borrmönster.

I kombination med sprängmattor kan stenkast i praktiken helt elimineras vilket möjliggör en snabb kontinuerlig sprängning samt användning i trånga utrymmen i bostads- eller känsliga områden.

Den första videon till höger är ett bra exempel på ovanstående där berg blev borttaget bara meter från hus och vägar.

Den andra videon visar en sprängning för ett hisschakt vid en skola. Sprängning genomfördes under skoldagen utan risk för vare sig barn eller personal.

Som dessa video sekvenser visar kan en stor mängd berg tas bort med små Royex laddningar. I kombination med sprängmattor kan stenkast i praktiken helt elimineras så att Royex säkert kan användas i tättbebyggda stadsmiljöer samt även möjliggöra sprängning nära vägar utan att behöva stänga vägen.

För information om vibrationsnivåer, besök vår FAQ-sida.

 

 

Stenbrottssprängning

sprängning i stenbrott

I ett stenbrott kan Royex systemet användas både som ett primärt och sekundärt sprängnings- eller bergbrytningsalternativ. Eftersom systemet är mycket precist och orsakar minimala vibrationer och stenkast så kan borrning och sprängning göras samtidigt. Detta innebär också att effektiv brytning är möjligt nära känsliga områden och i städer.

De tre vanligaste applikationerna för Royex är förspräckning, sekundär brytning och däckladdning.

En förspräckning är i princip ett sista radskott med tätt hålavstånd för att skapa en sömn som skyddar den kvarvarande stenbrottväggen från sprickorna som genereras av huvudsprängningen. För detta placeras Royexpatroner i hålen och avfyras före huvudladdningen vilket möjliggör att den kvarvarande bergväggen skyddas.

Sekundär brytning är vanligt i stenbrott eftersom överdimensionerade skut nästan alltid genereras vid sprängning. Skut som är för stora för att hantera eller för att rymmas i krossar kan via en försiktig sprängning sönderdelas med Royex även om det sker nära lastare eller annan känslig utrustning. 

Däckladdning är ett koncept där en Royexpatronen placeras i mitten av en laddkolonn och sen avfyras med huvudladdningen. Detta tillser att brottsväggen bryts hela vägen upp och minskar risken för överhäng.

Filmklippen till höger visar brytning i ett stenbrott med Royex samt ett exempel på en sekundär sprängning nära en kross.

Betongsprängning och rivning

Betongdemolering och sprängning

Betongsprängning och spräckning är ett väl utvecklat användningsområde för Royex, mycket eftersom betongdemolering ofta innebär sprängarbete i närheten av bebyggelse eller infrastruktur. Royex är ett utmärkt verktyg för demolering och rivningsarbete i stadsmiljö där buller och ljudnivåer måste hållas nere och damm, vibrationer och kast måste hållas till ett minimum. Mekaniska verktyg som betongsaxar och andra rivningsverktyg kan i många fall vara opraktiska och mindre kostnadseffektiva än pyrotekniska lösningar som Royex.

Med mindre laddvikter och deflagrerande brinnhastigheter istället för detonerande kan större kontroll appliceras och därmed en högre effektivitet uppnås. Betongen bryts av tryckökning från borrhål i betongstrukturen vilket ger bättre resultat eftersom gasen då ger en tryckeffekt och inte en komprimerande kraft som en mekanisk sax använder. Att bryta betongblock, pelare eller andra betongstrukturer genom gasgenerering i borrhål innebär en bättre utväxling av energi. Ca 10-15% mindre energi krävs att bryta betongen inifrån än utifrån med en komprimerande kraft (i exempelvis ett mekaniskt brytverktyg såsom en sax).

Detonerande sprängämnen är ett vanligt alternativ till pyroteknisk sprängning men medför betydande problem såsom betydlig högre risk för kast och felberäkningar i laddvikter. Vanliga sprängämnen medför också högre hanteringsmässiga kostnader och logistiska utmaningar. Pyrotekniska lösningar undviker dessa utmaningar och ger en betydligt säkrare hantering utan att kompromissa med resultatet.

Royex patroner i små laddvikter är användbara för betongbrytning för att exponera armering och förstärkningar. Patronerna har används i en mängd projekt för att bryta tungt förstärkt betong med relativt små laddvikter och skapar då minimala vibrationer, buller och kast. Att använda Royex tillsammans med elektriska borrmaskiner är betydligt snabbare och mer konstnadseffektivt än mekaniska brytverktyg, saxar och sågar.

Block- och dimensionssten

blockstensbrytning

Block- och dimensionsstensbrytning är en mycket speciell typ av sprängning där stora homogena block eller släta sten skivor utvinns och sedan bearbetas för att bli byggnads- eller prydnadsmaterial.

Det som i allmänhet krävs vid denna typ av sprängning är en minimal sprickbildning och krosszon för att undvika dyrbart spill . Detta innebär att sprängämnet måste vara mycket förlåtande för berget men ändå tillräckligt kraftfullt för att lossa det.

Royex gör exakt detta. Eftersom Royex inte producerar en chockvåg likt den som skapas av ett detonerande sprängämne, klyver Royexpatronen berget utan att skapa sprickor. Detta innebär att Royex kan öka produktiviteten i stenbrott för block/dimensionssten.

En annan fördel med att använda Royex är att produkten är vattentät. Detta betyder att den kan användas vid sprängning oavsett väderlek, exempelvis vattenfyllda hål. Detta är en stor fördel jämfört med svart krut eller ANFO med låg densitet.

Royex är särskilt lämplig för skiffer, marmor och kalksten. Videon till höger illustrerar produktion i ett skifferbrott där stenen ligger i tydliga skivor. Bilden nedan visar den optimala, släta ytan, som man eftersträvar vid brytning av dimensionssten.

.

Royex no back break

Pallsprängning

pallsprängning med Royex

På grund av Royexpatronens egenskaper, kan ett bra resultat uppnås vid pallsprängningar per gram Royex. Detta innebär att en mycket låg pulverfaktorer kan tillämpas utan att kompromissa med effekten i berget samt fortfarande uppnå en god fragmentering.  Att använda en lägre pulverfaktor i kombination med att den starka chockvågen som skapas av högexplosiva sprängämnen elimineras,  gör Royex systemet idealiskt för större pallspängningar i stadsområden.

I storskaliga infrastruktur projekt i städer eller nära känsliga områden erbjuder Royex en mycket kostnadseffektiv och snabb lösning. Eftersom systemet också minimerar stenkast, giftiga gaser och vibrationer kan Royex även räknas som en klar förbättring ur säkerhetssynpunkt.

Royex patronerna levereras i längder upp till 1100 mm vilket innebär att även höga pallar effektivt kan sprängas. En typisk pall höjd är mellan 3-8 meter med en försättning på mellan 1,2-2,5 meter.

Filmen till höger visar en typisk pallsprängning med Royex. Observera den optimala fragmenteringen av berget efter sprängningen.

 

 

Tunneldrivning

Tunneldrivning med Royex

Royex systemet är ett av få RBC-systemen i världen som framgångsrikt har använts vid tunnelutveckling. Royex har använts både i anläggningsprojekt där tunnelutveckling måste ske med mycket känsliga metoder och i gruvprojekt där logistik av 1.1D-sprängämnen var omöjliga eller där bergförhållanden inte möjliggjorde användningen av detonerande sprängämnen.

Royex har hittills använts för att utveckla mer än 2000 meter  tunnel underjord i dimensionerna 2,5 x 2,5 ända upp till 8,6 x 13,6. Kontinuerlig drift har skett framgångsrikt med håldjup ända upp till 5 m. Fragmenteringen är normalt cirka 300-400 mm.

Royexpatronen är idealisk för tunnelsprängningar där vibrationer, NOX och CO-gas och överbrytning måste ske under strikt kontroll. Traditionellt används elektroniska sprängkapslar för detta men Royex erbjuder en bättre lösning till en lägre kostnad. Eftersom Royexpatronen minimerar överbrytning kan Royex användas vid skjutning av kontur hålen. Patronen kan även användas i kombination med traditionell tunnelsprängning (förutsatt att stötvågsslang och block / detonerande stubin används) så att den smidigt kan integreras i traditionell tunnelsprängning.

En annan fördel är att Royexpatronen minimerar krosszoner. Detta förbättrar utbytet av ädel metaller som guld, platina och diamanter.

Filmen till höger visar några exempel på tunnelsprängningar med Royex.

Skutsprängning

sekundärssprängning, sten och skutsprängning

Royexpatronen är idealiskt för sprängning av skut eller sten. De mindre stenkasten och bättre möjligheter att kontrollera styckefallet i kombination med minimala ljudnivåer gör att hanteringen av skut i stenbrott och i gruvdrift kan ske mer eller mindre parallellt med lastning och andra aktiviteter. Skutsprängning med dynamit eller liknande sprängämne innebär ofta att krossar, lastare och borrutrusning måste flyttas till höga kostnader. Alternativt så måste skuten flyttas till en skutort eller annan plats vilket innebär en dyr hanterings kostnad samt extrajobb för lastare. Med Royex kan skutet eller stenen borras och skjutas på plats.

Liknande fördelar kan Royex erbjuda för sekundärskjutningar vid för stora styckefall vid skivrasbrytning, rum och pelarbrytning, samt vid produktionssprängning för gruvdrift. Tekniken används framgångsrikt för dessa applikationer i Kanada och Sydafrika.

Tekniken kan också ersätta dyra hydraulhammare för hantering av stora skut och block som inte kan hanteras av krossar eller som på annat sätt måste fördelas för att kunna hanteras.

Videon till höger visar exempel på överhäng- och sekundär sprängning i ett stenbrott.

Sprängning under vatten

undervattenssprängning med Royex

Royex systemet är en ny och revolutionerande metod som kan tillämpas för bergbrytning och sprängning under vatten. Anledningen till detta är att Royexpatronen bryter berg lika effektivt som konventionella sprängämnen, men till skillnad från detonerande sprängämnen är Royex skonsamt för det marina livet.

Fisk- och mammalier är känsliga för tryckförändringar i vattnet. De använder sig av invärtes luftfickor som tjänar för att kontrollera flytförmågan. Vid användning av detonerande sprängämnen i vatten, färdas starka tryckvågor över mycket långa avstånd och tryckskillnaden som uppstår krossar dessa luftfickor och dödar omedelbart alla djur över stora områden.

Eftersom deflagrerings processen eliminerar den starka trycktoppen Pmax som skapas av traditionella sprängämnen kan Royex systemet effektivt bryta berg under vattnet utan att det marina livet tar samma skada som vid en detonation.

Majoriteten av vår världsbefolkning bor nära vatten eller är beroende av närheten till en hamn eller annan vatteninfrastruktur. För att säkerställa en säker utveckling av undervattensprojekt utan att skada det marina livet i processen så är Royex den uppenbara lösningen. Royex arbetar ner till 30 meters djup.

Royex underwater
Royex underwater blasting