Frågor och svar

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Välkommen till de vanliga frågorna som rör Royex systemet. Här hittar du en samling av de vanligaste förfrågningarna och frågorna som skickas till oss. Om du har någon annan specifik fråga, tveka inte att kontakta oss.
Vi svarar normalt inom 24 timmar.

ALLMÄNT

Royex är ett pyrotekniskt sprängsystem (tidigare sk stenspräckningssytem) bestående av patroner, tändare, appliceringsutrustning samt täckningsmattor. Royex patronen är baserad på ett icke detonerande drivmedel inneslutet i ett plaströr. Vid antändning kommer det brinnande drivmedlet generera en snabbt expanderande gasvolym, mestadels bestående av kväve, vattenånga och koldioxid. Vid korrekt applicering i ett borrhål kommer den expanderande gasen skapa ett högt tryck mot borrhålet och berget som leder till sönderdelning. Tekniken är snarlik traditionell sprängning men har vissa fundamentala skillnader vilket gör den säkrare och mer skonsam.

Syftet med Royex är att erbjuda ett alternativ till mekaniska bergbrytningsmetoder eller konventionella sprängämnen där mekaniska bergbrytningsverktyg är för långsamma, ineffektiva eller på annat sätt olämpliga eller där konventionella sprängämnen är för riskabla eller svåra att använda.

Royex utvecklades som ett svar på det ökande behovet av ett säkert alternativ till konventionella sprängämnen. I projekt där det råder förhållanden som kräver känsligare metoder kan konventionella sprängämnen vara svåra eller omöjliga att använda på grund av risken för stenkast och sten / markvibrationer. Risken för stenkast och sprängskador är ett bestående problem vid utgrävningar och sprängningar i bebyggda områden eller nära känslig infrastruktur.

Royex erbjuder en lösning där det avsedda resultatet kan erhållas samtidigt som risken för sprängskador, stenkast och markvibrationer minimeras.
Royex systemet har testats i stor  omfattning i många situationer och bergs typer och kan skräddarsys för att passa nästan alla utmaningar.

Fördelarna med Royex är bland annat;

Allmänt

 • Mindre kast risk och mindre sprängämne på arbetsplatsen.
 • Stor möjlighet till att reglera och påverka styckefall.
 • Hög säkerhet vid handhavande.
 • Mindre komplicerad logistik avseende förvaring och transport i och med transport klass 1.4S samt begärlighetsgrad B/C.
 • P2 och P1 klassad inom EU, inget spårbarhetssystem (Track&Trace) nödvändigt.

Får användas och köpas av alla med giltigt inköps och förvaringstillstånd för P2 produkter klass 1.4S  (användningsområden styrs vidare av AFS och polisens regelverk för skjutning inom detaljplanelagt område).

Produktionssprängning
och tunneldrivning

 • Starkt minskad dammbildning vid skjutning – mindre ventilation krävs.
 • Kontinuerlig sprängning möjlig.
 • Optimal syrebalansering – låga nivåer av farliga gaser (NOx, CO).
 • Strossning och sekundärskjutning kan genomföras parallellt med andra aktiviteter.
 • Starkt alternativ till sekundärskjutning för skivrasbrytning.
 • Ingen krosszon kring borrhålet efter sprängning minimerar mineralförlust, minskar dammbildning och minskar påverkan på tunnel och tillredningstunneln.
 • Låga vibrationer och minimal krosszon skyddar tunnel och tillredningsväggar, kan minska behovet av bergförstärkningar.
 • Minimala kast minskar risken för skada på kringliggande bergförstärkningar och infrastruktur.

Stenbrott

 • Kontinuerlig sprängning möjlig.
 • Ökar livslängden på brottet då brytning är möjlig närmare känslig infrastruktur eftersom tekniken ger mindre vibrationer, mindre kast, mindre damm och mindre ljud.
 • Betydligt mindre stenkast jämfört med konventionell sprängning.
 • Hög precision i brytningen. Snygga och raka snitt för dimensionssten- och blockstensbrytning innebär mindre sågning och efterarbetning.
 • Minskade säkerhetsavstånd för personal och utrustning utan att kompromissa med säkerheten.
 • Spårbarhetshantering inte nödvändig – inga dyra investeringar eller tidsödande hantering krävs.
 • Hela systemet är 1.4S klassat med begärlighetsgrad B/C. Mindre problem med transport och förvaring.

Konventionella sprängämnen exploderar eller detonerar i sin originalförpackning om de antänds. Detta gäller inte Royex. En patron som antänds friliggande eller i sin originalförpackning kommer bara att brinna, inte explodera. Konventionella sprängämnen genererar betydligt större berg och markvibrationer än Royex vilket gör dem svåra eller omöjliga att använda i känsliga områden nära exempelvis husgrunder. Royex genererar minimala berg och markvibrationer och skadar därför inte kringliggande känsliga strukturer.
Eftersom effekten i en Royexpatron till stor del står i proportion till det omkringliggande bergtrycket kan en skräddarsydd effekt med hög precision lättare uppnås. Konventionella sprängämnen har en betydligt större påverkan och är därför betydligt svårare att använda för precisa resultat. Utan täckning kommer Royex att orsaka minimala stenkast jämfört med konventionell sprängning. Med rätt täckning kan stenkast helt undvikas. Royex genererar också försumbara nivåer av NOx gaser. Detta innebär att säkerhetsavstånden och ledtider är betydligt mindre vid användning av Royex.
Eftersom Royex är betydligt säkrare än konventionella sprängämnen kan arbetet fortgå löpande utan långvariga avbrott för evakuering av personal och utrustning. Borrning och sprängning kan i många fall ske parallellt. Ledtiderna minskas därmed och ökar produktionstakten vilket skapar en stor kostnads och tidsbesparing. Vid arbeten med konventionella sprängämnen är arbetsbortfall på grund av evakuering och flytt av utrustning en stor kostnadspost.
De ljudnivåer som genereras vid användning av sprängämnen har en stor påverkan på arbetsmiljö och ljudmiljö i kringliggande områden. Royex ger låga ljudnivåer i jämförelse och användning kan ofta gå obemärkt förbi.

Skillnaden mellan att spränga med pyrotekniska patroner jämfört med traditionella  sprängämnen är att traditionella sprängämnen exploderar genom detonation och pyrotekniken exploderar genom deflagration. Detonationen sker i stort sett oberoende av kringliggande inspänning medan deflagrationen behöver tryck och värme för att starta. Deflagrationshastigheten (som är proportionell mot gastrycket) varierar kraftigt beroende på inspänning, borrdiameter och en mängd andra faktorer. Brinnhastigheten hos ett deflagerande sprängämne ligger inom området 400-900 meter/sekund medans ett detonerande sprängämne ligger mellan 3000-8000 meter / sekund. 

Eftersom gasvolymen är proportionell mot brinnhastigheten i det detonerande sprängämnet eller det deflagrerande drivmedlet (inspänt i ett borrhål), är trycket som skapas i borrhålet också proportionellt mot brinnhastigheten. När trycket i borrhålet uppnår bergets sträckgräns och berget spricker, kommer gasen i borrhålet läcka ut. I fallet med detonerande sprängämnen, där detonationshastigheten inte är beroende av att sprängämnet är inspänt, kommer detonationen att fortlöpa oavsett om berget är sönderdelat eller inte. Det innebär att sprängämnet fortsätter att skapa gas vilket kan leda till våldsamma stenkast.

I fallet med ett deflagrerande drivmedel, kommer trycket att släppa varpå deflagrationsprocessen avtar (på grund av det minskade trycket) och gasvolymen minskar snabbt. Resultatet är mindre kast. Den långsammare brinnhastigheten innebär också att trycket i borrhålet byggs upp långsamt vilket ger berget tid att spricka. Processen innebär att berget behålls intakt (inga krosszoner) samt att bergvibrationerna blir mindre.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Royex kan erbjuda ett utmärkt komplement för tätsömnsprängning, kontursprängning, sekundärsprängning eller sprängning i vibrationskänsliga områden. Tekniken är beprövad både under och över jord. Då varken patronen eller tändaren kräver spårbarhet är Royex också ett bra verktyg för korrigeringssprängningar när arbetet är avslutat och de små bergklackarna ska tas bort. Royex är ett utmärkt verktyg för konturspräninngar när pallen ligger nära en grund, en väg eller någon annan känslig infrastruktur. Tekniken ger minimala vibrationer vid korrekt användning.

P2 och P1-klassningen innebär att spårbarhetshantering inte är nödvändig. I kombination med en 1.4S klassificering samt begärlighetsgrad B/C kan både patroner och tändare samfraktas (ingen värdeberäknad mängd) och hanteras på ett betydligt smidigare sätt än vanliga sprängämnen. Även om produktkostnaden för patroner och tändare är högre än för vanliga sprängämnen kan ofta stora totala besparingar göras i och med enklare transporter och förvaring. Betänk hur mycket hanteringen av sprängämnen kostar per hål per månad.

Vibrationer, buller och andra riskmoment är ofta problem som uppstår vid sprängningsarbeten i stadsmiljö eller nära infrastruktur. Att frakta sprängämnen till och från arbetsplatser, framförallt för kompletteringssprängningar, kan också vara problematiskt. Royex genererar små bergvibrationer vid korrekt användning och i kombination med sprängmattor är risk för stenkast minimal. Bullernivåer är ofta långt under kravställningen i stadsmiljö. 1.4S klassningen tillsammans med avsaknaden av spårbarhetskrav gör att förvaring och transport blir enklare. Förvaring kan ske på en plats närmare arbetsplatsen där kanske högexplosiva ämnen av annan klass inte kan förvaras.

Royex är ett utmärkt komplement till detonerande sprängämnen för tätsömssprängningar eller kontursprängningar där arbetet närmar sig grunder eller infrastruktur.

För mer exempel och information, se vår applikationssida

här

Royexpatronens låga förbränningshastighet gör att risken för stenkast är ytterst liten. Detta gör att sekundärskjutningar av skut eller jordsten som är för stora att hantera eller är för stora för att få plats i krossar kan sekundärsprängas på plats utan att krossar och annan utrustning behöver flyttas. Kompleteringssprängningar eller bänkar kan också skjutas effektivt nära infrastruktur, utrustning och andra riskobjekt av samma anledning.

För mer exempel och information, se vår applikationssida här

Bortsett från alla fördelar som erbjuds i stenbrott för kross och makadam, kan Royex patroner med liten diameter  (22 mm) användas för att ersätta användningen av svartkrut. Royex är effektivt för att uppnå de raka och rena ytor för brytning av dimensions sten med minimal risk för sprickor och värdeminskning. Systemet är också vattentätt vilket innebär att det kan användas under dålig väderlek och i vattenfyllda hål. Detta möjliggör brytning när det krävs, inte när vädret tillåter.

 

Absolut. Royex systemet har med framgång använts och implementerats i hela tunneldrivningsprojekt.

Royex har använts i flera civila tunnelprojekt. Exempel på tunneldimensioner är 2,5 x 2,5 (indrivning från 2,6-4,3 meter), 4,5 x 4,5 (indrivning upp till 4,8 meter), 8,4 x 12,6 (indrivning upp till 3,6 meter). Royex är mycket effektivt i tunneldrivning, minskar utsläppet av giftiga gaser, samt minskar risken för överbrytning och sprickbildning i konturen. När strikta vibrationskrav råder är Royex ett utmärkt alternativ till emulsion eller elektroniska sprängkapslar.

Eftersom överhäng är mycket viktigt att kontrollera vid tunneldrivning, är Royex idealisk att använda tillsammans med konventionella sprängämnen i konturen. Royex kan anslutas till samma initieringssystem som används för andra hål  vilket gör att Royex systemet kan integreras i det övriga sprängarbetet.

För mer information, se vår applikationssida här

Royex är en utmärkt och säker lösning för strossning och tunneldrivning.  Användning av Royex tillser att tunnelväggens hållfasthet/integritet upprätthålls och undviker sprickzoner samtidigt som det möjliggör en effektiv brytning.

Nivån av skadliga gaser som i normala fall  genereras hålls på en mycket låg nivå vilket innebär att strossning och tunneldrivning kan äga rum under normalt skiftarbete. Med 32-48 mm borrhål och håldjup upp till 4,8 m kan en försättning på 0,60-1,2 m brukas . Med minimala stenkast finns det liten risk för skador på omgivande rör, kablar och ventilation.

Vid tunnelutveckling är indrift på 3-6 meter per salva möjligt lite beroende på borrkvalitet, bergets hållfasthet samt förladdning. Med effektiv borrning,  och rensning kan flera sprängningar per skift uppnås.

För mer information, se vår applikationssida här

Ja. Normalt är fragmenteringen lite grövre jämfört med konventionella sprängämnen. Royex genererar dock minimala mängder småsten och damm. Styckefallet kan regleras beroende på kundens krav. Normalt styckefall för tunneldrivning ligger normalt mellan 100-300 mm beroende på borrmönster och bergförhållanden.

Beroende på applikation kan allt från handhållna elektriska borrar som möjliggör 25 mm borrhål till borriggar för grövre hål. Pneumatiska eller hydrauliska borrsystem som använder konat eller gängat borrstål rekommenderas.

Rekommenderade håldiametrar är 28-54 mm.

Ytterligare nödvändiga tillbehör är:

 • Borrutrustning
 • Tändapparat
 • Tändkabel
 • Resistansmätare
 • Förladdningsmaterial (proppgrus)
 • Laddkäpp
 • Sprängmattor vid behov

Teknologin

Medan en vanlig tändare brinner i mikrosekunder  vid en temperatur runt 360 ° Celcius, brinner Royex Maxfire i millisekunder vid över 900 ° Celcius. Med andra ord utsätts den pyrotekniska blandningen i Royex patronen för större och längre initieringsvärme av Maxfire tändaren  med resultatet en snabb, kraftfull och fullständig initiering.

Maxfire systemet är unikt och ingen annan tillgänglig pyrotekniskt klassad produkt erbjuder möjligheten till att tisdfördröja hål, i en förutbestämd sekvens för att uppnå en koordinerad sprängning i alla situationer. En korrekt fördröjning hjälper till att uppnå ett bättre styckefall av det sprängda materialet och minskar markvibrationer, luftstötvåg och stenkast.

Drivmedelsblandningen som används i Royex patronen har utvecklats för att säkerställa en optimal förbränning och effekt utan att äventyra syrebalansen eller densiteten. De använda basingredienserna har en hög kvalitet och har valts noggrant för att säkerställa att kompositionen uppnår optimal förbränningshastighet och gasvolym. Kornstorlek och rätt densitet garanterar att  blandningen ej separeras under transport och lagring. Det garanterar också en hög tillförlitlighet och hög styrka.

I hård granit (över 280 MPa) bryter en Royex 110 gram patron ungefär en kubikmeter om den är placerad i ett 45 mm hål (två fria ytor).

Om den används i ett löst stenblock räcker en 15 gram patron för att bryta 1 kubikmeter. För grövare fragmentering rekommenderas 50 gram per kubikmeter för stenblock. Mjukare sten som kalk- eller sandsten kräver naturligtvis mindre patroner.

Självklart. Kontakta oss för mer information.

Säkerhet

Royex genererar låga mark och bergvibrationer vid korrekt användning. Risken för högre vibrationsvärden kan öka med Royex beroende på bland annat bergkvalité, laddvikter, håldiameter, förladdning och kvalitén på borrarbetet. Hur mätutrustningen är placerad i relation till sprängplatsen har också stor inverkan. Tester i svensk granit visar att Royex kan ge vibrationer upp till 68 mm/sekund på ett avstånd av ca 1 meter från vibrationsmätaren. Samverkande laddvikt var 1 kilo vid denna mätning och ca 8 kubikmeter fast granit sprängdes. Tabellen nedan visar faktisk mätdata gjord av en oberoende mätfirma från ett projekt i Stockholm. I samtliga salvor var samverkande laddvikt 1kg och mängden losshållet berg varierade från 4-9 m³:

Avstånd till mätare (m)Salva nr 1 (mm/s)Salva nr 2 (mm/s)Salva nr 3 (mm/s)Salva nr 4 (mm/s)
167,566,254,859,0
415,414,228,77,1
101,01,92,72,1
200,71,70,70,9

Ja, vibrationsrapporter och fallstudier finns tillgängliga på begäran.

Omgivningspåverkan beror starkt på hur området och berget ser ut. I normala fall är påverkan liten.  Används ett korrekt borrmönster tillsammans med sprängmattor och rätt förladdning brukar en Royex salva knappt märkas. Royex har använts för bergsprängning bara någon meter från stora motorvägar och aktiva industrikomplex utan påverkan på driften.

Om du spränger i bebyggda områden eller nära känsliga strukturer bör du alltid använda sprängmattor i lämplig storlek och splitterduk.

För elektrisk antändning kontrolleras alltid salvan med en resistansmätare. Salvan skall alltså mäta x antal laddade patroner + resistansen i skjutkabeln. Om resistansen är väldigt hög eller noll är det antingen avbrott i kretsen eller kortslutning och skjutning skall då ej ske. Var alltid noga med att skydda kablar vid täckningsarbete.

Vid korrekt användning av Royex föreligger låg risk för stenkast. Stenkast sker om laddvikten är orimligt hög i förhållande till borrdjup och försättning. Säkerställ därför alltid att borrhålet är tillräckligt djupt och att patronen verkligen ligger i botten på hålet och att laddvikten är väl avvägd i förhållande till valt borrmönster. Grunda hål ökar risken för stenkast så säkerställ ordentlig täckning om sådana är nödvändiga. Använd alltid täckning om du arbetar i stadsmiljö där människor rör sig eller vid arbete nära känsliga byggnader eller infrastruktur. Det är alltid bättre att täcka för mycket än för lite.

Absolut. Royex är ett kraftfullt alternativ till konventionella sprängämnen vid strossningar och sekundärsprängning eftersom Royex genererar låga nivåer av farliga gaser och risken för stenkast är liten. Det innebär att risken för skada på närliggande utrustning och infrastruktur i tunnel eller gruva kan minskas. Låga nivåer av farliga gaser gör också att återinträde kan ske snabbt och normal drift kan återupptas.

Minst 30 meter givet tillbörlig täckning. Hänsyn måste dock alltid tas till omgivande faktorer och laddvikt.

Laboratorietester visar att Royex G2 genererar följande gaser vid optimal förbränning:


Beräknad gaskomposition vid korrekt användning
Kväve
41%
Vattenånga
37 %
Koldioxid
19 %
Kolmonoxid
>> 0,01 %
 Försäljning

Kontakta Royex Scandinavia AB. 
Okvistavägen 25, 186 40 Vallentuna
tel 08-59500481

info@royex.se
www.royex.se

Royex levereras med bud eller via utlämningsställe. I vissa fall kör vi också ut på begäran. Leveranstid är normalt 24 timmar.

Ja, till ett rabatterat pris.  Vi måste också se till att kunden innehar rätt tillstånd för inköp och förvaring.

Ja, kontakta oss för mer information.

Ja, kontakta oss för mer information.

Kontakta oss. Uppvisande av giltigt tillstånd samt legitimation krävs.

INköp

Tillstånd från räddningsjänsten för inköp av P2 produkter klass 1.4S med begärlighetsgrad B/C.  För förvaring fungerar i normala fall säkerhetsskåp med stöldklass SS3492.

Via bud, hämtning på plats eller utkörning mot avgift.