Vanliga frågor och svar

Allmän information
Vad är Royex?
Vad är syftet med Royex?
Vilka är fördelarna med Royex?
Är Royex ett konventionellt sprängämne?
Vilka är skillnaderna mellan vanliga sprängämnen och Royex?
Vad är skillnaden mellan detonation och deflagrering?

Utbildning, regler och lagar
Hur är Royex Gen II klassad i Sverige?
Får jag köpa och använda Royex Gen II med ett spräckkort från annan tillverkare / utbildare?
Jag har ett sprängkort idag, får jag använda Royex Gen II?
Jag är intresserad av att bli P2 certifierad, hur gör jag?

Användningsområden
Jag spränger med vanligt sprängämne idag, vilka fördelar kan Royex ge mig?
Vilka fördelar ger Royex vid sprängarbeten i stadsmiljö och nära infrastruktur?
Vilka fördelar ger Royex i stenbrott för kross och makadam?
Vilka fördelar ger Royex i blockstensbryning?
Kan jag använda Royex under strikta vibrationskrav?
Hur effektiv är Royex vid strossning och tunneldrivning?
Kan jag reglera styckefallet med Royex?
Vilken borrutrustning behöver jag använda med Royex?
Vilka ytterligare tillbehör behöver jag med Royex?
Tekniken
Vilka fördelar innebär Maxfiretändaren?
Är drivmedlet i Royex Generation II patronen en fördel?
Vilken produktivitet / hur mycket berg kan jag bryta med Royex Gen II?
Kan Royexpersonal hjälpa mig med borr och laddplaner?

Säkerhet
Vilka mark- och bergvibrationer genererar Royex vid typisk användning?
Finns det vibrationsrapporter tillgängliga?
Vilken omgivningspåverkan kan jag förvänta mig med Royex?
Vilken typ av täckning bör jag använda med Royex?
Hur kontrollerar jag min koppling för att undvika avbrott eller kortslutning?
Kommer Royex skapa stenkast eller splitter vid antändning?
Kan Royex användas säkert underjord?
Vilket är det rekommenderade säkerhetsavståndet vid användning?
Vilka gaser skapas vid användning av Royex?
Finns gasrapporter tillgängliga?

Försäljning
Hur kommer jag i kontakt med en Royexförsäljare?
Hur levereras Royex och vilka leveranstider kan jag räkna med?

Allmän information


Vad är Royex?

Royex är ett pyrotekniskt sprängsystem (tidigare stenspräckningssytem) bestående av patroner, tändare, appliceringsutrustning samt täckningsmattor. Royex Generation II patronen är baserad på ett icke detonerande drivmedel inneslutet i ett plaströr. Vid antändning kommer det brinnande drivmedlet generera en snabbt expanderande gasvolym, mestadels bestående av kväve, vattenånga och koldioxid. Vid korrekt applicering i ett borrhål kommer den expanderande gasen skapa ett högt tryck mot borrhålet och berget som leder till sönderdelning. Tekniken är snarlik sprängning men har vissa fundamentala skillnader vilket gör den säkrare och mer skonsam.

Vad är syftet med Royex?

Royex utvecklades som ett svar på den ökade efterfrågan på ett säkert alternativ till konventionell sprängning. I situationer där omständigheter kräver känslig hantering är konventionell sprängning ofta problematisk eller inte möjlig på grund av risken för skador på kringliggande byggnader. Säkerhetsrisker som stenkast och chockvågen som sprängning orsakar är ett problem för markentreprenader och liknande projekt i tätbebyggda områden eller nära infrastruktur. Royex erbjuder en lösning där man vill nå samma resultat som klassisk sprängning men utan risken för chockvågsskador, stenkast eller markvibrationer. Royex är grundligt testad i en mängd olika situationer och tillämpningar. Systemet kan skräddarsys för att passa alla typer av känslig applicering.

Vilka är fördelarna med Royex?

Fördelarna med Royex är bland annat;

Allmänna fördelar
- Mindre kast och mindre sprängämne på arbetsplatsen minimerar ställtider.
- Stor möjlighet till att reglera och påverka styckefall.
- Hög säkerhet vid handhavande.
- Inga sprängämnen närvarande på/vid arbetsplatsen.
- Mindre komplicerad logistik avseende förvaring och transport i och med transport klass 1.4S samt begärlighetsgrad B/C.
- P2 och P1 klassad inom EU, inget spårbarhetssystem (Track&Trace) nödvändigt.
- Får användas och köpas av alla med giltigt spräckkort eller P2 utbildning, oavsett leverantör av utbildning (vid användning i fast berg gäller ytterligare krav).
Produktionssprängning
och tunneldrivning
- Starkt minskad dammbildning vid skjutning - mindre ventilation.
- Kontinuerlig sprängning möjlig.
- Optimal syrebalansering - låga nivåer av farliga gaser (NOx, CO).
- Strossning och sekundärskjutning kan genomföras parallellt med andra aktiviteter.
- Starkt alternativ till sekundärskjutning för skivrasbrytning.
- Ingen krosszon kring borrhålet efter sprängning minimerar mineralförlust, minskar dammbildning och minskar påverkan på tunnel och tillredningstunneln.
- Låga vibrationer och minimal krosszon skyddar tunnel och tillredningsväggar, kan minska behovet av bergförstärkningar.
- Minimala kast minskar risken för skada på kringliggande bergförstärkningar och infrastruktur.
Stenbrott
- Kontinuerlig sprängning möjlig.
- Ökar livslängden på brottet då brytning är möjlig närmare känslig infrastruktur eftersom tekniken ger mindre vibrationer, mindre kast, mindre damm och mindre ljud.
- Betydligt mindre stenkast jämfört med konventionell sprängning.
- Hög precision i brytningen. Snygga och raka snitt för dimensionssten- och blockstensbrytning innebär mindre sågning och efterarbetning.
- Minskade säkerhetsavstånd för personal och utrustning utan att kompromissa med säkerheten.
- Spårbarhetshantering inte nödvändig - inga dyra investeringar eller tidsödande hantering krävs.
- Hela systemet är 1.4S klassat med begärlighetsgrad B/C. Mindre problem med transport och förvaring.

Är Royex ett konventionellt sprängämne?

Nej. Royex är klassad som en pyroteknisk produkt av typ P2 (Maxfiretändaren i den lägre klassen P1) i EU och överensstämmer med FN:s 1.4S transportklassificering vilken är samma klass som fyrverkerier och klenkalibrig ammunition. Den pyrotekniska klassen P2 och P1 ges till produkter som inte detonerar eller kan initiera sekundärsprängämne. Royex håller alltså en helt annan regulatorisk klassificering än konventionella sprängämnen. Den grundläggande funktionen hos drivmedlet som genererar sprängkraften i Royexpatronen brinner (deflagerar) i en hastighet som är relaterad till patronens inspänning (kringliggande tryck). Detta innebär, att om patronen antänds ej inspänd, exempelvis, i sin originalförpackning, kommer förbränningshastigheten vara så låg att det genererade gastrycket inte är tillräckligt kraftigt för att skapa en explosion. I jämförelse med konventionella sprängämnen, med en betydligt högre förbränningshastighet, kommer en explosion och detonation ske i originalförpackning (eller utan inspänning) med stora skaderisker på person och omgivning. Med detta som bakgrund är en 1.4S patron betydligt säkrare att lagra, hantera och transportera.

Vilka är skillnaderna mellan vanliga sprängämnen och Royex?


Konventionella sprängämnen exploderar eller detonerar i sin originalförpackning om de antänds. Detta gäller inte Royex. En patron som antänds liggande fritt eller i sin originalförpackning kommer bara att brinna, inte explodera.
Konventionella sprängämnen genererar betydligt större berg och markvibrationer än Royex vilket gör dem svåra eller omöjliga att använda i känsliga områden nära exempelvis husgrunder. Royex genererar minimala berg och markvibrationer och skadar därför inte kringliggande känsliga strukturer.
Eftersom effekten i en Royexpatron är lokal i relation till borrhålet kan en skräddarsydd effekt med hög precision uppnås. Konventionella sprängämnen har en betydligt större påverkan och är därför betydligt svårare att använda för precisa resultat. Utan täckning kommer Royex att orsaka minimala stenkast jämfört med konventionell sprängning. Med rätt täckning kan stenkast helt undvikas. Royex genererar också försumbara nivåer av NOx gaser. Detta innebär att säkerhetsavstånden och ledtider är betydligt mindre vid användning av Royex.
Eftersom Royex är betydligt säkrare än konventionella sprängämnen kan arbete fortgå löpande utan långvariga avbrott för evakuering av personal och utrustning. Borrning och sprängning kan i många fall ske parallellt. Ledtiderna minskas därmed och ökar produktionstakten vilket skapar en stor kostnads och tidsbesparing. Vid arbeten med konventionella sprängämnen är arbetsbortfall på grund av evakuering och flytt av utrustning en stor kostnadspost.
De ljudnivåer som genereras vid användning av sprängämnen har en stor påverkan på arbetsmiljö och ljudmiljö i kringliggande områden. Royex ger låga ljudnivåer i jämförelse och användning kan ofta gå obemärkt förbi.

Vad är skillnaden mellan detonation och deflagrering?


Skillnaden mellan att spränga med pyrotekniska patroner och sprängämne är att sprängämnen exploderar genom detonation och pyrotekniken exploderar genom deflagration. Detonationen sker i stort sett oberoende av kringliggande inspänning medan deflagrationen behöver tryck och värme för att starta. Brinnhastigheten hos ett detonarande sprängämne ligger mellan 1100 meter / sekund (låg detonationshastighet, exempelvis Gurit) till ca 8000 meter / sekund (Pentyl, Hexatol). Deflagrationshastigheten (som är proportionell mot gastrycket) varierar kraftigt beroende på inspänning, borrdiameter och en mängd andra faktorer.

Eftersom gasvolymen är proportionell mot brinnhastigheten i detonerande sprängämnet eller det deflagrerande drivmedlet (inspänt i ett borrhål), är trycket som skapas i borrhålet också proportionellt mot brinnhastigheten. När trycket i borrhålet uppnår bergets sträckgräns och berget spricker, kommer gasen i borrhålet läcka ut. I fallet med detonerande sprängämnen, där detonationshastigheten inte är beroende av att sprängämnet är inspänt, kommer detonationen att fortlöpa oavsett om berget är sönderdelat eller inte. Det innebär att sprängämnet fortsätter att skapa gas vilket kan leda till våldsamma stekast.

I fallet med ett deflagrerande drivmedel, kommer trycket att släppa varpå deflagrationsprocessen avtar (på grund av det minskade trycket) och gasvolymen minskar snabbt. Resultatet är mindre kast. Den långsammare brinnhastigheten innebär också att trycket i borrhålet byggs upp långsamt vilket ger berget tid att spricka. Processen innebär att berget behålls intakt (inga krosszoner) samt att bergvibrationerna blir mindre.


Utbildning, regler och lagarHur är Royex Gen II klassad i Sverige?


Royex Generation II är i EU klassad som en pyroteknisk produkt av typ P2. Maxfiretändaren är separat klassad som en pyroteknisk produkt av typ P1. I Sverige är Royex Generation II klassad som en gasgenererande komposition. Generation II patronen är därmed den enda pyrotekniska (stenspräcknings-) patronen klassad som en gasgenererande komposition på den svenska marknaden idag.

Jag har ett sprängkort idag, får jag använda Royex Gen II?


Ja, har du ett sprängkort klass A får du använda Royex redan idag. Dock behöver du en produktspecifik utbildning på en dag som tillhandahålls av Royex Scandinavia.

Jag är intresserad av att börja använda era produkter, hur gör jag?


Kontakta oss direkt för mer information.


Användningsområden


Jag spränger med vanligt sprängämne idag, vilka fördelar kan Royex ge mig?


Royex kan erbjuda ett utmärkt komplement för tätsömsprängning, kontursprängning, sekundärsprängning eller sprängning i vibrationskänsliga områden. Tekniken är beprövad både under och över jord. Då varken patronen eller tändaren kräver spårbarhet är Royex också ett bra verktyg för korrigeringssprängningar när arbetet är avslutat och de små bergklackarna ska tas bort. Royex är ett utmärkt verktyg för konturspräninngar när pallen ligger nära en grund, en väg eller någon annan känslig infrastruktur. Tekniken ger minimala vibrationer vid korrekt användning.

P2 och P1-klassningen innebär att spårbarhetshantering inte är nödvändig. I kombination med en 1.4S klassificering samt begärlighetsgrad B/C kan både patroner och tändare samfraktas (ingen värdeberäknad mängd) och hanteras på ett betydligt smidigare sätt än vanliga sprängämnen. Även om produktkostnaden för patroner och tändare är högre än för vanliga sprängämnen kan ofta stora totala besparingar göras i och med enklare transporter och förvaring. Betänk hur mycket hanteringen av sprängämnen kostar per hål per månad.

Vilka fördelar ger Royex vid sprängarbeten i stadsmiljö och nära infrastruktur?


Vibrationer, buller och andra risker är ofta problem vid sprängningsarbeten i stadsmiljö eller nära infrastruktur. Att frakta sprängämnen till och från arbetsplatser, framförallt för kompleteringssprängningar, kan också vara problematiskt. Royex Generation II genererar små bergvibrationer vid korrekt användning och i kombination med sprängmattor är risk för stenkast minimal. Bullernivåer är ofta långt under kravställningen i stadsmiljö. 1.4S klassningen tillsammans med avsaknaden av spårbarhetskrav gör att förvaring och transport blir enklare. Förvaring kan ske på en plats närmare arbetsplatsen där kanske högexplosiva ämnen av annan klass inte kan förvaras.

Royex är ett utmärkt komplement till detonerande sprängämnen för tätsömssprängningar eller kontursprängningar där arbetet närmar sig grunder eller infrastruktur.

Vilka fördelar ger Royex i stenbrott för kross och makadam?


Royex Gen II patronens låga förbränningshastighet gör att risken för stenkast är ytterst liten. Detta gör att sekundärskjutningar av skut eller jordsten som är för stora att hantera eller är för stora för att få plats i krossar kan sekundärsprängas på plats utan att krossar och annan utrusning behöver flyttas. Kompleteringssprängningar eller bänkar kan också skjutas effektivt nära infrastruktur, utrustning och andra riskobjekt av samma anledning. .

Vilka fördelar ger Royex i blockstensbryning?


Förutom de fördelar Royex ger i vanlig stenbrottsdrift kan de mindre Royexpatronerna i stor utsträckning ersätta svartkrut för blockklyvning.

Kan jag använda Royex under strikta vibrationskrav?


Ja. Royex är speciellt utvecklad för att generera minimala bergvibrationer vid korrekt användning. Royex är utmärkt vid kontursprängningar och tätsömmar nära vibrationskänsliga objekt.

Hur effektiv är Royex vid strossning och tunneldrivning?


Tunneldrivning med Royex ger inte samma indrift som vid konventionell sprängning. Strossning med Royex är jämförbara med konventionell sprängning. Primärsalvor för tunneldrivning har visat att en indrift runt 1,2-1,6 meter är möjligt med låga vibrationer ut från konturen. Försättningar mellan 60-80 cm är normala för strossning med Royex. Detta förutsätter borrhålsdiametrar på 41-45 mm.

Fördelen med Royex är att sprängning kan ske i det tempo borrning, laddning och utlastning tillåter eftersom Royex ger låga värden av skadliga gaser. Fördelen är också att Royex har visat att även om majoriteten av strosshålen samt kilen skjuts med vanliga sprängämnen kan stora vibrationsbegränsningar göras om Royex laddas i konturen. Utrustning för borrning och lastning kan också hållas i närheten av salvan då Royex ger mindre stenskast. Mindre strossningar kan göras under normal operation då risken för väggskador, vibrationer, gas etc är mindre. Detta förenklar för gruvor och tunnelprojekt när behov finns av underhålls- eller infrastrukturarbeten som inte är primärdrift.

Royex skapar ingen krosszon i borrhålen vilket leder till en bättre byggkvalité i tunnelväggen. Sprickbildning och överbrytning sker väldigt sällan.

Kan jag reglera styckefallet med Royex?


Ja. Genom att variera borrplan, borrdiameter och laddvikt har operatören stor möjlighet att påverka styckefall.

Vilken borrutrustning behöver jag använda med Royex?


Beroende på användningsområde kan alltifrån handhållna elektriska och pneumatiska maskiner till stora multibalkriggar användas. Rekommenderade borrdiametrar är från 18-54 mm. Vi rekommenderar pneumatisk eller hydraulisk borrutrustning eller rigg. Konat eller gängat borrstål med motsvarande kronor rekommenderas.

Vilka ytterligare tillbehör behöver jag med Royex?


Ytterligare rekommenderad utrustning är:

- Borrutrustning
- Tändapparat
- Skjutkabel (godkänd)
- Resistansmätare (för att kontrollera kretsen)
- Förladdningsmaterial
- Laddkäpp (företrädesvis av trä)
- Sprängmattor och fiberduk


Tekniken


Vilka fördelar innebär Maxfiretändaren?


Maxfiretändaren är den första pyrotekniska tändaren speciellt anpassad för initiering av deflagrerande patroner. Tändaren bidrar till systemets effektivitet och tillförlitlighet. Maxfiretändaren är av typ P1 och 1.4S klassad och kräver inte spårbarhet.

Är drivmedlet i Royex Generation II patronen en fördel?


Drivmedlet i Royex Generation II är klassat som en gasgenererande komposition vilket ökar den tillåtna laddvikten för P2 certifierade operatörer (eller operatörer med spräckkort). Notera att arbetsmiljöverkets regler kräver sprängkort vid skjutning i berg. Drivmedlet är speciellt framtaget för att skapa en optimal förbränning i kombination med Maxfiretändaren. Den optimala förbränningen är syrebalanserad och genererar låga nivåer av farliga gaser. Drivmedlet genererar också en större gasvolym vid förbränning än det drivmedel som användes i den tidigare generationen av Royex, vilket ger en större effekt i Royex Gen II patronen.

Vilken produktivitet / hur mycket berg kan jag bryta med Royex Gen II?


I homogen granit kan en Royex 32 mm 100 grams patron bryta ungefär en kubikmeter fast berg givet två fria ytor. Fler fria ytor, exempelvis i ett hörn, ger högre effekt. För stenar såsom jordsten eller skut räcker det med ca 15-25 gram per kubik. För större styckefall, öka borrdiameter och laddvikt. För styckefall passande i normala krossar rekommenderas borrhål mellan 41-45 mm med laddvikt på 50 gram per kubik. Mjukare bergarter såsom kalksten eller liknande kräver lägre laddvikt för samma resultat.

Kan Royexpersonal hjälpa mig med borr och laddplaner?


Ja. Kontakta oss och beskriv ditt projekt så hjälper vi dig.


Säkerhet


Vilka mark- och bergvibrationer genererar Royex vid typisk användning?


Royex genererar låga mark och bergvibrationer vid korrekt användning. Risken för högre vibrationsvärden kan öka med Royex beroende på bland annat bergkvalité, laddvikter, håldiameter, förladdning och kvalitén på borrarbetet. Hur mätutrustningen är placerad i relation till sprängplatsen har också stor inverkan. Tester i Svensk granit visar att Royex kan ge vibrationer upp till 68 mm/sekund på ett avstånd av ca 1 meter från vibrationsmätaren. Samverkande laddvikt var 1 kilo vid denna mätning och ca 8 kubikmeter fast granit sprängdes. Tabellen nedan visar faktisk mätdata gjord av en oberoende mätfirma från ett projekt i Stockholm. I samtliga salvor var samverkande laddvikt 1kg och mängden losshållet berg varierade från 4-9 m³:

Avstånd till mätare (m)
1
4
10
20
Salva 1 (mm/s)
67,5
15,4
1,0
0,7
Salva 2 (mm/s)
66,2
14,2
1,9
1,7
Salva 3 (mm/s)
54,8
28,7
2,7
0,7
Salva 4 (mm/s)
59,0
7,1
2,1
0,9


Finns det vibrationsrapporter tillgängliga?


Ja, vibrationsrapporter och fallstudier finns tillgängliga på begäran.

Vilken omgivningspåverkan kan jag förvänta mig med Royex?


Omgivningspåverkan beror starkt på hur området och berget ser ut. Normalt är påverkan liten. Används korrekt borrmönster tillsammans med sprängmattor och rätt förladdning brukar en Royexsalva knappt märkas. Royex har använts för bergsprängning bara någon meter från stora motorvägar och aktiva industrikomplex utan påverkan på drift.

Vilken typ av täckning bör jag använda med Royex?


Om du spränger i bebyggda områden eller nära känsliga strukturer bör du alltid använda sprängmattor i lämplig storlek och splitterduk.

Hur kontrollerar jag min koppling för att undvika avbrott eller kortslutning?


För elektrisk tändkoppling kontrolleras alltid salvan med en resistansmätare. Salvan skall alltså mäta x antal laddade patroner + resistansen i skjutkabeln. Om resistansen är väldigt hög eller noll är det antingen avbrott i kretsen eller kortslutning och skjutning ska inte ske. Var alltid noga med att skydda kablar vid täckningsarbete.

Kommer Royex skapa stenkast eller splitter vid initiering?


Vid korrekt användning av Royex föreligger låg risk för stenkast. Stenkast sker om laddvikten är orimligt hög i förhållande till borrdjup och försättning. Säkerställ därför alltid att borrhålet är tillräckligt djupt och att patronen verkligen ligger i botten på hålet och att laddvikten är väl avvägd i förhållande till valt borrmönster. Grunda hål ökar risken för stenkast så säkerställ ordentlig täckning om sådana är nödvändiga. Använd alltid täckning om du arbetar i stadsmiljö där människor rör sig eller vid arbete nära känsliga byggnader eller infrastruktur. Det är alltid bättre att täcka för mycket än för lite.

Kan Royex användas säkert underjord?


Absolut. Royex är ett kraftfullt alternativ till sprängämne vid strossningar och sekundärsprängning eftersom Royex genererar låga nivåer av farliga gaser och risken för stenkast är liten. Det innebär att risken för skada på närliggande utrustning och infrastruktur i tunnel eller gruva kan minskas. Låga nivåer av farliga gaser gör också att återinträde kan ske snabbt och normal drift kan återupptas.

Vilket är det rekommenderade säkerhetsavståndet vid användning?


30 meter givet tillbörlig täckning.

Vilka gaser skapas vid användning av Royex?


Laboratorietester visar att Royex genererar följande gaser vid optimal förbränning:


Beräknad gaskomposition vid korrekt användning
Kväve
41%
Vattenånga
37 %
Koldioxid
19 %
Kolmonoxid
>> 0,01 %

Finns gasrapporter tillgängliga?


Ja, gasrapporer finns tillgängliga på begäran.


Försäljning


Hur kommer jag i kontakt med en Royexförsäljare?


Använd kontaktinformationen som du hittar på denna sida eller skicka ett e-mail till adress: info@royex.se

Hur levereras Royex och vilka leveranstider kan jag räkna med?


Royex levereras med bud eller via utlämningsställe. I vissa fall kör vi också ut på begäran. Leveranstid är normalt 24 timmar.