Bemötande

Följande text är ett bemötande av en aktörs direkt felaktiga information.

Våren 2016 gav arbetsmiljöverket (AMV) ut ett förtydligande på hur § 34 i AFS2007:1 (Sprängarbete) skall tolkas. Förtydligandet innebär att användare av s.k stenspräckningspatroner måste ha sprängkort eller motsvarande sprängbaskompetens för att få skjuta i fast berg. §34 i AFS 2007:1 skrevs med bakgrund av äldre teknik som fanns när skriften publicerades. I och med att stenspräckningsprodukter nu blivit mer avancerade anser AMV att § 34 är förlegad och behöver förtydligas och publicerade därmed sitt PM.

En aktör i branschen har dock inte ändrat sin marknadsföring och fortsätter att påstå att den endagarsutbildning som aktören erbjuder skall vara tillräcklig för att få använda stenspräckningspatroner i berg. Aktörens utbildning, enligt MSB, är en så kallad D-utbildning, eller produktspecifik utbildning, och ger bara kompetens för sönderdelning av friliggande sten och block och inte för spräckning i berg. MSB höll ett informationsmöte den 19:e Maj 2016 för att förtydliga vad som faktiskt gäller, flertal utbildningsorganisationer, myndigheter och tillverkare var närvarande. MSB redovisade där, tillsammans med AMV, att ytterligare kompetens, utöver den aktörens utbildning erbjuder, är nödvändig för att spräcka i berg.

Aktören medverkade på informationsmötet och är därmed väl införstådd med vilka regler som gäller. MSB, som har godkänt aktörens D-utbildning, har noterat aktörens felaktiga marknadsföring och har i ett brev tydligt påpekat att aktörens påståenden gällande utbildning är felaktiga;

MSB varningstext

Texten ovan är ett utdrag av en offentlig skrivelse från MSB och kan begäras ut via registratorn hos MSB genom att ange diarienummer 2016-2170.

Det är ytterst olyckligt att myndigheter tvingas påminna enskilda aktörer om gällande regler och framförallt påminna aktören om att inte förmedla felaktig information till sina kunder som då eventuellt kan utsätta sig för stora risker. Det är också olyckligt att detta troligtvis innebär strängare regler och utökad kontroll av stenspräckningsprodukter och dess användare.

Vi vill påpeka i sammanhanget att Etken Teknologi och Royex Scandinavia har inte varit inblandad i att driva denna utveckling men vi måste nu anpassa oss efter de regler som myndigheterna fastslår.

Vad har hänt?

Arbetsmiljöverket (AMV) utgav i mars 2016 en promemoria (PM) för att förtydliga hur regelverket kring användning av krutladdade patroner och gasgenererande kompositioner (kallat "stenspräckare") skall tolkas. Den 19:e Maj 2016 hölls ett informationsmöte där MSB, AMV och Polisen informerade samtliga tillverkare och utbildningsorganisationer på marknaden om denna nya tolkning. Promemorian kan läsas i sin helhet här. Vidare återfinns arbetsmiljöverkets presentationsmaterial i power-point format här.

Vad säger arbetsmiljöverket?

AMV tolkar §34 i AFS 2007:1 - sprängarbete. Det är denna föreskrift som reglerar vilka arbetsmiljöregler som en arbetgivare och arbetstagare måste följa. I §34 beskrivs undantag för krutpatroner och gasgenererande kompositioner. Fram till och med AMV:s nya tolkning har §34 erbjudit en viss tolkningsmån. AMV förtydligar därför genom sitt PM hur §34 skall tolkas och fastslår att den endast gäller för brytning/spräckning av friliggande sten och block. För skjutning i fast berg skall samtliga paragrafer i AFS 2007:1 följas.

Detta innebär att du som med endast spräckkort eller P2 utbildning vill använda krut- eller gasgenererande patroner i berg måste gå en utbildning motsvarande den som krävs för sprängarbas. Det får du om du går den utbildning som vi erbjuder.


Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2007:1 riktar sig främst till arbetsgivare. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att den som utför arbeten i berg har rätt kompetens. Denna kompetens kan erhållas genom teoretisk utbildning. Den endagarsutbildning som tidigare har erbjudits (och fortfarande erbjuds) räcker alltså inte för att få använda dessa produkter i berg. Etken Teknologi har tillsammans med utbildningspartners tagit fram en utbildning för att säkerställa att du som är stenspräckare idag får tillbörlig kunskap. Denna utbildning är i linje med RFSU:s riktlinjer, är godkänd av MSB och täcker in de krav som ställs för sprängarbas. Utbildningen är mycket snarlik den som gäller för sprängkort. För att fortsätta att skjuta i berg behöver du som endast har spräck-kort eller P2 utbildning på en dag genomföra denna längre utbildning.

Arbetsmiljöverket tog i mitten av 2018 nästa steg och utgav en remiss gällande ändring av AFS 2007:1 i syfte att förändra föreskriften som helhet. Remissvar inkom från en mängd remissinstanser. I Januari 2019 fattade arbetsmiljöverket beslutet att samma krav för alla typer av sprängarbete skall gälla oavsett vilken metod eller teknik som används. I praktiken innebär detta att de som vill använda pyrotekniska artiklar för att bryta sten, berg eller betong måste följa samma regler som gäller för konventionell sprängning.

Föreskriften AFS 2019:2 kommer finnas tillgänglig på Arbetsmiljöverkets hemsida här.

Hur får jag utbildning?

Etken Teknologi har tillsammans med Explosiv utbildning tagit fram en grundkurs i sprängteknik och den är speciellt framtagen för att kompetenssäkra användare av pyrotekniska patroner i och med arbetsmiljöverkets krav på utbildning genom det nya förtydligandet av AFS 2007:1. Kursen, tillsammans med praktikintyg, berättigar till sprängkort klass A för pyrotekniska produkter.

Läs mer här  


Har du frågor gällande detta, kontakta:


Royex Scandinavia

Bergutbildarna

Explosiv utbildning