Känsliga sprängningar

Konventionella sprängämnen såsom dynamit, ANFO, emulsion, cord och högexplosiva tändsystem används traditionellt för att utföra sprängarbeten nära känsliga strukturer i stadsmiljö och infrastruktur. Men, högexplosiva, detonerande sprängämnen medför en mängd problem. Hanteringsmässigt innebär de specialtransporter och specialsystem för att säkerställa efterlevnad av spårbarhetskrav. Operationellt utgör de en stöldrisk och en enorm skaderisk på kringliggande strukturer i och med risken för stenkast, vibrationer, buller och farliga gaser. Produktkostnaden för sprängämnen må vara låg men den totala projektkostnaden för konventionella sprängarbeten ökar stadigt i och med de högre kraven för hantering och säkerhet.

Kontrollerad sprängning med Royex för känsliga sprängarbeten är ett effektiv, säkert och hanteringsmässigt enklare alternativ till konventionella sprängämnen och mekaniska bergspräckningsverktyg. Royex genererar minimala bergvibrationer och stenkast. I kombination med sprängmattor kan buller, damm och risk för kast elimineras helt.


  • Kontrollerad sekundärsprängning